Termeni și condiții

 

 

 

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PLATFORMEI ”CONFIDAS”

(”T&C”)

 

I.               INFORMAȚII DESPRE NOI

 

1.1           Platforma Confidas și pagina de internet www.confidas.ro (“Website”-ul) sunt operate de Client Risk S.R.L., o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în str. George Enescu nr. 11-11A, corp B, mezanin, MZ04, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12099/2017, având codul unic de înregistrare RO 37942066 (”Confidas” / ”Furnizorul”).

 

1.2           Date contact Furnizor:

 

Adresa: str. George Enescu nr. 11-11A, corp B, mezanin, MZ04, Sector 1, București

Tel.: +40720 735 489

Email: office@confidas.ro

 

1.3           Platforma Confidas („Platforma”) este un serviciu online de tip B2B (”Business-to-Business) oferit de către Confidas prin Website, prin intermediul căruia persoanele juridice înregistrate în cadrul Platformei („Utilizatorii”) conform T&C beneficiază de acces, pe bază non-exclusivă, la Baza de Date (astfel cum este definită mai jos), în schimbul și sub condiția achitării de către Utilizator a Abonamentului (i.e. contraprestația monetară) și a respectării întocmai a obligației Utilizatorului de a transmite Datele Relevante privind proprii Debitori, conform termenilor din prezentul (i.e. contraprestația non-monetară).

 

1.4           T&C vor fi disponibili în permanență pe Website și pot fi modificați unilateral de către Confidas oricând, conform procedurii prevăzute în T&C.

 

II.              PROCESUL DE CONTRACTARE A ACCESULUI LA PLATFORMĂ

 

2.1           Pentru a avea acces la Baza de Date (devenind Utilizator), orice persoană juridică care îndeplinește condițiile din T&B trebuie să își creeze cont pe Website, completând formularul cu toate datele obligatorii solicitate prin formular. La înregistrare, Utilizatorul trebuie să ofere informații reale, complete si corecte (e.g. despre: compania Utilizator, reprezentantul Utilizatorului și datele de contact). Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorii vor trebui sa folosească un user name (adresa de email) si o parolă care sunt unice.

 

2.2           La acest moment, solicitantul va indica și planul tarifar (Abonamentul) de care dorește să beneficieze. În funcție de tipul de abonament, Utilizatorul va putea crea mai multe conturi individuale pentru angajații care vor avea acces la Platformă în baza Abonamentului. Pentru fiecare cont individual creat de Utilizator în baza unui Abonament, reprezentantul Utilizatorului va înregistra următoarele informații: nume/prenume salariat, funcție deținută în cadrul Utilizatorului, adresă de e-mail, telefon de contact. Detaliile aferente fiecărui plan tarifar (e.g. durata, tipul informațiilor din Baza de Date la care ar avea acces, nr. de conturi care pot fi create pe un singur abonament, cuantumul Abonamentului) vor fi disponibile pe Website și solicitantul va indica opțiunea sa privind Abonamentul.

 

2.3           Persoana indicată ca reprezentând solicitantul la momentul creării contului trebuie să fie reprezentantul legal al solicitantului/Utilizatorului și va fi considerată reprezentantul legal (cu putere deplină de reprezentare a solicitantului/Utilizatorului) în relația cu Confidas. Solicitantul/Utilizatorul se va asigura că adresa de e-mail și datele de contact ale persoanei reprezentant, indicate în formularul de creare cont, pot fi folosite în relația cu Confidas, inclusiv din perspectiva prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal (inclusiv, dacă este cazul, prin obținerea și consemnarea acordului persoanei respective pentru a-i fi folosite datele în relația cu și de către Confidas).

 

2.4           Înainte de finalizarea creării contului, solicitantului i se va oferi acces la T&C printr-un link plasat direct lângă spațiul destinat bifării de către solicitant, cu textul „Am luat cunoștință și sunt de acord cu Termenii şi Condițiile de utilizare a Platformei Confidas”. Bifarea căsuței de către Utilizator (prin reprezentantul legal) va avea semnificația voinței solicitantului de a se angaja într-o relație contractuală cu Confidas conform T&C și acceptul solicitantului pentru T&C care vor reglementa relația contractuală). 

 

2.5           După bifarea căsuței respective, acceptul solicitantului asupra T&C și asupra Abonamentului ales vor fi păstrate de Confidas.

 

2.6           După crearea contului (inclusiv alegerea planului tarifar) și acceptarea T&C conform celor de mai sus, solicitantul va primi pe adresa de e-mail indicată în formularul de pe Website un răspuns afirmativ / negativ despre posibilitatea de a avea acces în Platformă, Confidas rezervându-și dreptul de a refuza accesul în Platformă / Baza de Date oricărei persoane juridice care, în opinia Confidas, nu îndeplinește condițiile de a deveni Utilizator.

 

2.7           În cazul în care Confidas consideră că solicitantul îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru a deveni Utilizator, Confidas transmite pe adresa de e-mail furnizată la înregistrarea pe Website confirmarea, urmând ca ulterior Utilizatorul să aleagă metoda de plată pentru Abonamentul ales de solicitant. Solicitantul va trebui să efectueze plata integrală a sumei reprezentând Abonamentul ales în contul Confidas

 

2.8           Pentru plata Abonamentului ales, Utilizatorul va avea la dispoziție următoarele opțiuni:

 

      Prin sms;

      Prin ordin de plată;

      Prin factură pro-formă;

      Prin plata cu card de credit/card de debit.

 

2.9           După consemnarea plății, Confidas transmite solicitantului, pe e-mailul indicat la înregistrarea pe cont, confirmarea plății și a acceptării comenzii solicitantului de a avea acces în Platformă. De la data transmiterii de către Confidas a acestei confirmări se va considera încheiat între Confidas și solicitant contractul la distanță dintre Confidas și solicitant privind accesul în Platformă („Contractul”). De la aceeași dată solicitantul va deveni Utilizator, iar Contractul va fi format din T&C (în conținutul acceptat de Utilizator conform celor de mai sus) și corespondența părților privind Contractul (inclusiv plata efectuată de Utilizator). Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care plata valorii facturate de către Confidas nu este efectuată conform celor de mai sus, contractul privind accesul în Platformă nu se va considera încheiat și solicitantul nu va fi îndreptățit la nicio pretenție față de Confidas cu privire la acces; totodată, Confidas va putea șterge datele înregistrate de solicitant pe Website/în cont, fără notificarea prealabilă a solicitantului și fără nicio altă obligație față de solicitant.

 

2.10         Utilizatorul este singurul responsabil cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces în contul de Utilizator (pentru toate conturile create), si totodată, pentru toate activitățile efectuate în Platformă din contul de Utilizator. Orice folosire neautorizata a contului de Utilizator sau alta încălcare a securității trebuie raportata imediat către Confidas, în caz contrar Utilizatorul fiind responsabil pentru prejudiciile cauzate.

 

2.11         În cazul în care Confidas va avea suspiciuni cu privire la identitatea Utilizatorului și/sau a reprezentantului Utilizatorului sau cu privire la informațiile înregistrare de Utilizator în cadrul Platformei, Confidas va putea solicita documente sau informații suplimentare, Până la primirea respectivelor documente, Confidas va putea suspenda procedura de înregistrare a contului de Utilizator / finalizare a Contractului.

 

2.12         Prin înregistrarea pe Website și, continuu pe durata Contractului, solicitantul/Utilizatorul declară și garantează următoarele:

 

i.                este o persoană juridică înregistrată în mod legal în România;

ii.               persoana care a solicitat crearea contului pe Website este reprezentatul legal al Utilizatorului sau are un drept de reprezentare acordat de Utilizator în acest sens;

iii.              informațiile publicate de Utilizator în cadrul Platformei sunt reale, complete și actualizate (i.e. creanța deținută de Utilizator împotriva debitorului nu face obiectul unei dispute și este certă, lichidă și exigibilă);

iv.             publicarea informațiilor privind creanțele debitorilor Utilizatorului în Platformă nu încalcă, în niciun moment, vreo lege, reglementare, regulament, contract sau drept al oricărei persoane;

v.              toate informațiile despre Debitor accesibile vor fi actuale și exacte și nu vor induce în eroare sau înșela Alți Utilizatori;

vi.             a obținut consimțământul tuturor persoanelor ale căror informații cu caracter personal sunt incluse în orice informație privind Debitorii;

vii.            este de acord cu punerea la dispoziția Altor Utilizatori a informațiilor înregistrate de Utilizator în cadrul Platformei;

viii.           Utilizatorul va fi unicul răspunzător pentru orice prejudiciu creat atât Confidas, cât și Altor Utilizatori sau oricărui terț ca urmare a transmiterii unor Date Relevante false, greșite, incomplete sau care nu reflectă realitatea; neactualizării Datelor Relevante conform procedurilor și termenelor prevăzute în T&C; atacului cibernetic sau suprasolicitarea serverelor; abuzării Platformei; și publicării sau transmiterii de informații, opinii și recenzii false, greșite, incomplete sau care nu reflectă realitatea, și va despăgubi Confidas pentru orice pretenție ridicată împotriva Confidas de către Alt Utilizator (alți terți) si/sau autorități;

ix.              conținutul Website-ului este proprietatea Confidas și este protejat de legea română;

x.               Utilizatorul nu va putea copia, stoca, manipula, reformata, modifica, adapta, reproduce, retransmite, distribui, difuza, afișa, publica, revinde conținutului Platformei sau a informațiilor disponibile în cadrul acesteia;

xi.              Utilizatorul va putea utiliza și descărca numai materialele și/sau informațiile care sunt puse la dispoziție în Platformă exclusiv pentru utilizare internă;

xii.             Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze, să distribuie, să modifice, să transmită sau să publice informațiile despre debitori obținute prin utilizarea Platformei sau a oricăror funcții ale Platformei pentru scopuri comerciale.

 

2.13         T&C pot fi modificați oricând unilateral de către Confidas, cu evidențierea noii versiuni pe Website și/sau în Platformă; modificările vor fi implementate în relația cu Utilizatorul prin continuarea accesării Platformei după informarea asupra noii versiuni a T&C. De la aceeași dată, Contractul va fi considerat modificat cu respectivele prevederi. În eventualitatea în care Utilizatorul nu este de acord cu aceste modificări, poate denunța unilateral Contractul, din contul de Utilizator prin dezabonare și închiderea contului de Utilizator.

 

2.14         Orice utilizare a Platformei și/sau serviciilor și/sau informațiilor disponibile prin intermediul acestei Platforme este supusă T&C.

 

2.15         Utilizatorul își asumă că informațiile din Baza de Date vor fi folosite de Utilizator doar ca elemente care sa sprijine in luarea unei decizii de afaceri, dar că nu trebuie folosite in mod exclusiv ca baza unica pentru aceste decizii.

 

2.16         Utilizatorul înțelege și acceptă că va putea consulta Baza de Date pe bază de reciprocitate cu Alți Utilizatori (i.e. Alți Utilizatori vor avea acces la Baza de Date, inclusiv la Datele Relevante Furnizate de Utilizator, cunoscând astfel că au fost furnizate de Utilizator).

 

2.17         Utilizatorul este autorizat prin Contract să consulte Baza de Date (în special Datele Relevante privind Debitorii Altor Utilizatori) și să folosească aceste date numai pentru scopuri legitime, legate în principal de evaluarea internă a unui potențial risc privind Debitorii (inclusiv ai Altor Utilizatori), și întotdeauna cu bună-credință, cu respectarea drepturilor Debitorilor și ale Altor Utilizatori și cu respectarea legii (fără limitare, a legislației privind combaterea concurenței neloiale, a legislației concurenței, etc.). Utilizatorul este singurul răspunzător pentru scopurile în care utilizează/procesează datele din Baza de Date, pentru respectarea cadrului legal relevant, a obligațiilor contractuale asumate (inclusiv față de terți, e.g. Debitorii propriii sau Debitorii Altor Utilizatori), inclusiv pentru toate daunele/prejudiciile pe care produce/le-ar produce prin utilizarea/procesarea/transmiterea abuzivă/falsă/eronată/incompletă a datelor pe care le consultă în Baza de Date.

 

2.18         Totodată, Utilizatorul nu este autorizat să folosească datele pe care le consultă în Baza de Date pentru a le transmite unui terț, respectiv nu este autorizat să transmită datele respective niciunui terț. Utilizatorul nu este autorizat să utilizeze Baza de Date pentru a contacta Debitorii Altor Utilizatori, telefonic, prin SMS sau prin e-mail, pentru transmiterea de comunicări comerciale/marketing direct sau pentru acțiuni precum defăimarea concurenței, sau cu nesocotirea principiului bunei-credințe și a legislației aplicabile, sau a principiilor concurenței loiale (ex. deturnarea clientelei).

 

III.            OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

 

3.1           Utilizatorul răspunde pentru asigurarea confidențialității și securității acestor credențiale și se obligă să asigure și să ia toate măsurile pentru păstrarea confidențialității acestor credențiale și pentru a preveni accesul neautorizat la acestea și, implicit, la Baza de Date. Utilizatorul se obligă să anunțe Furnizorul, în maxim 24 de ore de la constatare, asupra unui eventual acces neautorizat la Baza de Date (inclusiv prin furtul credențialelor sau ajungerea acestora, în orice alt mod, în posesia unor persoane neautorizate), în caz contrar răspunzând pentru orice prejudiciu produs Confidas sau unui terț prin întârzierea notificării (suplimentar de răspunderea pentru prejudiciul produs prin accesul neautorizat al unui terț în Platformă).

 

3.2           Utilizatorul este obligat să transmită ca Date Relevante Furnizate de Utilizator numai datele agreate cu Furnizorul, în formatul și având caracteristicile agreate cu acesta. Utilizatorul se va asigura că Datele Relevante Furnizate de Utilizator nu conțin date care nu mai sunt de actualitate la data transmiterii, date neadevărate sau false. Datele Relevante Furnizate de Utilizator vor fi numai despre propriii Debitori ai Utilizatorului. Utilizatorul va avea acces continuu și nelimitat la Datele Relevante Furnizate în Platformă, putând să scrie, modifice, completeze respectivele Date în conformitate cu evoluția debitului.

 

3.3           Furnizorul poate elimina/refuza/suspenda încărcarea oricăror Date Relevante Furnizate de Utilizator pentru care are suspiciune/indicii privind caracteristicile Creanței sau elemente de fraudă.

 

3.4           Utilizatorul trebuie să asigure că deține conexiunea securizată la internet prin care să execute obligațiile aferente prezentului Acord, respectiv că deține mijloacele tehnice pentru a asigura securitatea accesării Bazei de Date.

 

3.5           Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu devine proprietarul (nici nu dobândește vreun titlu/licență/alt drept) asupra datelor și informațiilor pe care le consultă la orice moment în Baza de Date conform Contractului și nu este autorizat să le copieze/reproducă/utilizeze în nici un scop,  ulterior încetării Contractului din orice motiv. Încălcarea oricăreia din obligațiile din acest paragraf impune plata de către Utilizator de despăgubiri către Furnizor de 10.000 Euro/încălcare, suplimentar față de plata / suportarea oricăror sume pe care Furnizorul le-ar suporta urmare a unei astfel de conduite a Utilizatorului (ex. amenzi, daune).

 

3.6           Pentru a înregistra în Platformă un incident de plată, Utilizatorul va trebui să completeze următoarele informații cu privire la debitor: codul unic de înregistrare (codul de înregistrare fiscală) al debitorului, număr factură, valoarea facturii, valoarea restantă (dacă diferă de valoarea facturii), dată scadentă, și alte detalii opționale (e-mail debitor, telefon debitor, observații interne). În cazul în care consideră necesar, Confidas va putea solicita copii ale documentelor precum și alte documente sau informații privind incidentul de plată. Solicitarea de informații noi sau clarificări, nu implică și nu va fi considerată în niciun fel o acceptare a responsabilității de către Confidas cu privire  la respectiva înregistrare.

 

3.7           Utilizatorul este exclusiv răspunzător pentru corectitudinea, caracterul complet și actualitatea tuturor informațiilor înregistrate în Platformă. Utilizatorul are obligația să nu înregistreze orice informație sau conținut care este sau poate fi eronat, defăimător, ilegal, jignitor sau care încalcă dispozițiile legale sau T&C.

 

3.8           Prin înregistrarea informațiilor în cadrul Platformei, Confidas va considera ca Utilizatorul are toate drepturile legale în acest sens și că Utilizatorul nu încalcă nicio lege (ca titlu de exemplu, dar fără a se limita la, legislația privind combaterea concurenței neloiale, legislația concurenței, un act al unui organism statutar al Utilizatorului, legislația bancară, legislația comercială, etc.) sau drepturile vreunei persoane în acest sens (ca titlu de exemplu, dar fără a se limita la, legislația privind protecția datelor cu caracter personal) . Prin înregistrarea informațiilor în Platformă, Utilizatorul acordă Confidas un drept non-exclusiv, transferabil, irevocabil să utilizeze, distribuie, publice și să creeze materiale derivate din informațiile puse la dispoziție de Utilizator pe care să le pună la dispoziția tuturor utilizatorilor Platformei, fără nicio obligație din partea Confidas de a remunera Utilizatorul pentru aceasta. Utilizatorul declară că are la momentul înregistrării informațiilor în Platformă dreptul de a înregistra respectivele informații, și prin înregistrarea acestora în Platformă nu încalcă nicio obligație legală sau contractuală.

 

3.9           Confidas va avea dreptul să elimine/excludă orice informație venită de la Utilizator care încalcă T&C, fără a fi necesar notificarea în prealabil. Înregistrarea de către Utilizator cu rea credință de informații neadevărate cu scopul de a șicana Alți Utilizatori sau Debitori, va duce la anularea imediată a contului.

 

3.10         Utilizatorul se obligă să utilizeze serviciile și/sau informațiile disponibile în cadrul Platformei cu bună credință, pentru scopuri legale și fără a afecta drepturile Altor Utilizatori. Este interzisă orice utilizare neautorizată sau utilizarea incorectă a serviciilor / informațiilor disponibile în cadrul Platformei.

 

3.11         Cu excepția cazului în care există o aprobare expresă din partea Confidas, Utilizatorul nu va avea voie să:

i.                   copieze, să reproducă, să republice, să încarce pe altă pagină de internet/platformă/bază de date, să posteze, să transmită sau să distribuie în orice fel materiale obținute din Platformă;

ii.                  folosească, să promoveze sau să încurajeze utilizarea acestui Platformei sau a serviciilor și/sau a informațiilor din Platformă pentru orice scop ilegal sau neautorizat;

iii.                 încalce prin înregistrarea informațiilor în cadrul Platformei drepturile unor terți, inclusiv ale debitorilor (inclusiv dar fără a se limita la drepturi de autor, drepturi privind marca comercială, brevetul, drepturile de confidențialitate sau orice alte drepturi legale sau contractuale);

iv.                 utilizeze dispozitive (inclusiv software) care sunt proiectate să ofere acces automat repetat la Platformă sau să sondeze, să scaneze sau să testeze vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea legată în orice fel de această Platformă;

v.                  cu excepția browserului de navigare web sau a altor aplicații aprobate, să folosească orice software, program, aplicație sau orice alt dispozitiv pentru accesarea sau conectarea la Platformă și/sau sistemele Confidas, sau pentru a automatiza procesul de obținere , descărcarea, transferul sau transmiterea oricăror informații despre debitor din/în Platformă;

vi.                 colecteze sau să păstreze informații personale despre alți Utilizatori ai acestei Platforme;

vii.                transmită orice material sau aplicație care conține orice cod de computer sau fișiere care ar putea întrerupe, limita, bloca sau interfera cu funcționalitatea Platformei;

viii.               utilizeze orice Platforma/serviciile disponibile în cadrul Platformei/informațiile din Platformă pentru orice scop ilegal, inacceptabil din punct de vedere legal, intimidator, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, amenințător sau ofensator;

 

3.12         În cazul în care Utilizatorul încalcă oricare din angajamentele de mai sus precum și în cazul în care încalcă orice obligație din T&C, Confidas va putea în orice moment, în funcție de gravitatea sau efectele încălcării) limita accesul, suspenda contul sau anula contul de Utilizator.

 

3.13         Utilizatorul are dreptul de a utiliza informațiile obținute în cadrul Platformei exclusiv în activitatea proprie și în scopuri licite. Utilizatorul se obligă să nu revândă/transfere/închirieze informațiile obținute din cadrul Platformei, atât în forma furnizată de către Platformă, cât și în nicio altă formă modificată a acestora. De asemenea, Utilizatorii au obligația să nu modifice sau să completeze în orice formă, informațiile din cadrul Platformei. Utilizatorul nu poate transmite credențialele niciunui terț care să aibă astfel acces la Platformă, o astfel de situație fiind considerată încălcare directă de către Utilizator a Contractului.

 

3.14         Confidas poate monitoriza utilizarea Platformei de către Utilizator pentru a evalua funcționarea Platformei, calitatea serviciilor primite, conformitatea cu Termenii și Condițiile de utilizare, securitatea Platformei sau din alte motive legale. Urmare a acestui fapt, Confidas nu are nicio obligație față de Utilizatori și nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere care rezultă din această monitorizare.

 

3.15         Prin acceptarea T&C, Utilizatorul renunță expres și irevocabil la orice pretenție sau acțiune față de Confidas sau reprezentanții noștri cu privire la orice activități de monitorizare astfel desfășurate.

 

3.16         Utilizatorul își asumă obligațiile din Contract fără a se sprijini pe nicio garanție (chiar și implicită) a Furnizorului privind acuratețea, realitatea sau actualitatea Bazei de Date. Totodată, Furnizorul nu își asumă (și nu poate fi considerat că își asumă implicit) nicio garanție că Utilizatorul va putea utiliza Baza de Date pentru un anumit scop sau că Baza de Date va îndeplini toate așteptările/specificațiile Utilizatorului sau că Baza de Date va sprijini Utilizatorul altfel decât în scop informativ. Totodată, Furnizorul nu își asumă nicio obligație/garanție privind numărul Altor Utilizatori, volumul Datelor Relevante din Baza de Date sau tipul debitelor Debitorilor din Baza de Date sau altele asemenea.

 

3.17         Utilizatorul se obligă sa pună la dispoziția Furnizorului numai Date Relevante complete, corecte, reale și actualizate si exclusiv privind Debitorii propriii, conform prezenților Termeni și Condiții de utilizare.

 

3.18         Utilizatorul înțelege și acceptă că furnizarea de către Utilizator a Datelor Relevante privind propriii Debitori, complete, corecte, reale și actualizate, ori de câte ori apare o modificare cu privire la aceste Date, este de esența obligațiilor Utilizatorului și a derulării Contractului, astfel încât înțelege că fiecare furnizare de Date Relevante de către Utilizator se califică drept o declarație angajantă a Utilizatorului asupra completitudinii, corectitudinii, acurateței, realității și gradului actualizat al Datelor Relevante (respectiv actualizării informațiilor de către Utilizator se califică drept o declarație angajantă a Utilizatorului privind lipsa modificărilor intervenite/necesității de actualizare asupra Datelor Relevante Furnizate de Utilizator anterior).

 

3.19         Utilizatorul se obliga sa achite contravaloarea facturilor emise de Furnizor, conform T&C.

 

3.20         Utilizatorul își asumă, în permanență și fără nicio condiționare, responsabilitatea folosirii datelor pe care le poate consulta în Baza de Date la un anumit moment, și el va fi singurul răspunzător pentru opiniile, recomandările, prognozele și comentariile făcute sau acțiunile întreprinse cu privire la Debitorii propriii ale căror date/Creanțe au fost transmise de Utilizator, respectiv privind Debitorii (sau Datele Relevante din Baza de Date, inclusiv Datele din Surse Publice) Altor Utilizatori, pe care le consultă în Baza de Date, Furnizorul fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.

 

3.21         Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorului îi este în mod specific interzis să publice/prezinte/facă publice/transmită, în orice mediu (inclusiv de social media sau mediu online), orice date/informații despre care a luat cunoștință prin consultarea Bazei de Date (în special cele disponibile în Baza de Date altfel decât prin transmitere de către Utilizatorul însuși conform Contractului).

 

3.22     Utilizatorul garantează că prin transmiterea Datelor Relevante Furnizate de Utilizator, Utilizatorul nu încalcă nicio reglementare legislativ